Головна

Член Товариства має право:

  • брати участь у діяльності споживчого Товариства, обирати і бути обраним до його органів управління і контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Товариства та усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб;
  • на пільги у придбанні товарів і одержанні послуг в магазинах та інших підприємствах Товариства;
  • одержувати частку прибутку, що розподіляється за результатами господарської діяльності між членами Товариства відповідно до їх пайового внеску;
  • бути прийнятим у першочерговому порядку на роботу в Товариство відповідно до освіти і професійної підготовки.

Загальні збори можуть встановити для членів Товариства також і інші переваги, а також пільгові умови користування послугами своїх підприємств та установ.

Прийом до Товариства здійснюється за письмовою заявою бажаючого за умови сплати вступного внеску.

Вищий орган управління споживчого Товариства.

Органи управління

Вищим органом управління є загальні збори його членів.

Для оперативного вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Товариства (крім тих, що внесені Статутом до виключної компетенції загальних зборів Товариства), загальні збори Товариства обирають правління Товариства у кількості не менше трьох осіб, у т. ч. Голову правління Товариства.
Правління Товариства призначає виконавчого директора Товариства.

Основи господарської діяльності
Товариство самостійно розробляє програми свого економічного і соціального розвитку, розглядає і затверджує їх на загальних зборах членів Товариства.

Власність Товариства
Власність Товариства складається з власності, що належить Товариству, підпорядкованих йому підприємств і організацій та їх спільної власності.

Кожен член Товариства має свою частку в його майні, яка визначається розмірами щорічного обов’язкового пайового та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів. Володіння, користування та розпорядження власністю Товариства здійснюють його органи відповідно до компетенції, визначеної цим Статутом.

Реорганізація та ліквідація споживчого товариства
Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації, за рішенням загальних зборів його членів або за рішенням суду, а в разі банкрутства – за рішенням арбітражного суду. При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов’язків Товариства переходить до його правонаступників.