Статут Товариства 


Споживче товариство "Україна - Інвест - 21 вік" зареєстровано 16 липня 1999 року (свідоцтво про державну реєстрацію №14733).

 

Загальні положення
Цілі та напрямки діяльності Товариства
Членство, права та обов'язки членів Товариства
Вищий орган управління споживчого Товариства. Органи управління
Основи господарської діяльності
Власність Товариства
Реорганізація та ліквідація споживчого товариства

 

Загальні положення


Cпоживче товариство "Україна - Інвест - 21 вік" (в подальшому назване "Товариство") є самостійною, демократичною організацією громадян України, які на основі добровільності членства і взаємодопомоги об'єдналися для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.

Діяльність товариства будується на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарювання на основі ринкових відносин.

Відносини, пов'язані із створенням і діяльністю Товариства, регулюються чинним законодавством України. Основним документом, який регулює діяльність Товариства, є його Статут.

Товариство є юридичною особою за законодавством України з належною йому власністю і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації в Московській районній державній адміністрації м. Києва. Товариство відкриває розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку з своїм найменуванням, інші реквізити. Товариство незалежне у своїй діяльності від органів державного управління, політичних та інших громадських організацій.

 

Цілі та напрямки діяльності Товариства


Цілями і предметом діяльності товариства, встановленими цим Статутом, є здійснення спільного господарювання з метою поліпшення економічного і соціального стану членів Товариства.

 

Членство, права та обов'язки членів Товариства


Членство у Товаристві є індивідуальним або колективним. Індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають Статут і виявили бажання брати участь у досягненні цілей Товариства.
Колективними членами Товариства можуть бути будь-які юридичні особи, що поділяють його цілі та визнають Статут.


Член Товариства має право:

- брати участь у діяльності споживчого Товариства, обирати і бути обраним до його органів управління і контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Товариства та усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб;
- на пільги у придбанні товарів і одержанні послуг в магазинах та інших підприємствах Товариства;
- одержувати частку прибутку, що розподіляється за результатами господарської діяльності між членами Товариства відповідно до їх пайового внеску;
- бути прийнятим у першочерговому порядку на роботу в Товариство відповідно до освіти і професійної підготовки.

Загальні збори можуть встановити для членів Товариства також і інші переваги, а також пільгові умови користування послугами своїх підприємств та установ.
Прийом до Товариства здійснюється за письмовою заявою бажаючого за умови сплати вступного внеску.

 

Вищий орган управління споживчого Товариства.

Органи управління


Вищим органом управління є загальні збори його членів.

 
Для оперативного вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства (крім тих, що внесені Статутом до виключної компетенції загальних зборів Товариства), загальні збори Товариства обирають правління Товариства у кількості не менше трьох осіб, у т. ч. Голову правління Товариства.

  
Правління Товариства призначає виконавчого директора Товариства.

 

Основи господарської діяльності


Товариство самостійно розробляє програми свого економічного і соціального розвитку, розглядає і затверджує їх на загальних зборах членів Товариства.

 

Власність Товариства


Власність Товариства складається з власності, що належить Товариству, підпорядкованих йому підприємств і організацій та їх спільної власності. Кожен член Товариства має свою частку в його майні, яка визначається розмірами щорічного обов'язкового пайового та інших внесків, а також нарахованих на них дивідендів. Володіння, користування та розпорядження власністю Товариства здійснюють його органи відповідно до компетенції, визначеної цим Статутом.

 

Реорганізація та ліквідація споживчого товариства


Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації, за рішенням загальних зборів його членів або за рішенням суду, а в разі банкрутства - за рішенням арбітражного суду. При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.